تبریز ایران

خدمات ارزیابی اقتصادی و فنی   - ارزش گذاری 

در مباحث اقتصادی ارزش گذاری بعنوان یکی از مشکل ترین و پرچالش ترین بحث ها در بین اقتصاددانان مدنظر بوده و بعنوان یکی از مهمترین موضوعات اقتصادی نیز مطرح می باشد. ارزش گذاری مواهب طبیعی از قبیل جنگل، معدن، رودخانه ها و... از یک سو و همچنین به تعیین ارزش دارایی های فعلی یک شرکت نیز ارزش گذاری گفته می شود.

در این میان ارزش گذاری شرکت های فناور و همچنین دانش بنیان (بدلیل تولید ثروت بر پایه دانش و فناوری) نسبت به سایر شرکت ها نیز از پیچیدگی خاصی برخوردار بوده که نقش بسیار مهمی در ارزش مادی آنها دارد.

برندهای مطرح دنیا گواه بر این ادعا می باشد که علیرغم عدم توازن در برخی منابع زیر ساختی در مقایسه با دیگر شرکت ها، از ارزش بسیار بالای اقتصادی برخوردار هستند.

در این راستا مستندسازی اطلاعات و دانش فنی و همچنین کاربردهای مختلف دانش اتخاذ شده و چشم انداز اقتصادی طرح ها در ارزش گذاری اقتصادی نقش مهمی ایفا می کنند.

با ارزش گذاری های صحیح اقتصادی - مالی می توان در ایجاد زمینه مشارکت های مالی (از قبیل سرمایه گذاری، مشارکت های بانکی و ...) بسیار موفق عمل نمود.

خدمات ارزش گذاری اقتصادی در مرکز  نیازمند همکاری تنگاتنگ مجموعه های متقاضی را می طلبد که داشتن مستندات طبقه بندی شده در این زمینه موجب بهینه شدن نتایج بدست آمده می شود.