تبریز ایران

خدمات ارزیابی اقتصادی و فنی   - ارزیابی سیستمی

ارزیابی سیستمی یعنی بدست آوردن تاثیر تصمیم گیری ها در دراز مدت بر روی اجزا و خود سیستم و بدنبال آن بهبود مدلهای تصمیم گیری بصورت پیوسته و مستمر می باشد.

سیستم به مجموعه ای از اجزا که شامل انسان یا اشیا می باشد اطلاق می شود که در کنار هم قرار می گیرند تا هدفی مشترک را انجام دهند. نظام سلامت، نظام مدیریت فناوری و دانش، نظام اقتصاد دانش بنیان و یا نظام تولید یک محصول و یا کسب و کار بعنوان نمونه ای از سیستم قابل تعریف می باشد. بطبع این سیستم ها در عصر حاضر باید از تصمیم گیری های صحیح و بالایی در جهت افزایش هر چه بیشتر بهره وری و ارائه بهتر اهدافشان برخوردار باشند.

استفاده از نرم افزارها و مدل های تصمیم گیری با کمک متخصصین می تواند نگاه سیستمی مناسب تری را به فعالیت یا کسب و کار فناورانه ارائه داده و آینده بهتری را ترسیم نماید. لازم بذکر است یکی از عوامل موفقیت انواع سیستم ها (شرکتی یا سازمانی) در کشورهای پیشرفته در سطح دنیا، نگاه مستمر و لحظه به لحظه بر الگوهای تصمیم گیری بوده که سیستم های تصمیم گیری توانمندی در مجموعه های خود پایه ریزی نموده اند.

طراحی این سیستم ها هم می تواند داخل خود مجموعه ها شکل گرفته و یا برون سپاری شوند. ولی به جهت حساسیت موضوع هرچه هدایت این بخش داخل سیستمی انجام گیرد برآیند مناسبی متصور است.

در نهایت برای سیستم های بزرگ که هسته اصلی سیستم و استراتژیهای کلی تدوین و پیاده سازی شده است، برون سپاری بخشی می تواند اثر گذار بوده و از تفکرهای سیستمی مختلف نیز در جهت توسعه بهره برداری نمود.