تبریز ایران

خدمات ارزیابی اقتصادی و فنی   -ارزیابی بازار

بازار بعنوان مهمترین فاکتور یک فعالیت می تواند یک کسب و کار اقتصادی را کارا یا ناکارآمد نشان دهد.

  بررسی و انتخاب و نوع فعالیت باید بر اساس بازار آن محصول شکل بگیرد. بعنوان مثال شما با عدم در نظر گرفتن سیستم توزیع محصول، تبلیغات و خدمات پس از فروش، شاید هزینه و قیمت تمام شده محصول را در محلی که تولید شما قرار دارد، رقم پایینی محاسبه نموده اید و یا در مکان یابی های بازار هدفتان دچار خطا شده اید. رقبا و کیفیت محصولات رقبا را بدرستی در نظر نگرفته اید.

بنابراین در ارزیابی ها و امکان سنجی یک پروژه بررسی عوامل بازار و سیستم بازار بعنوان یکی از مهمترین عوامل ایجاد کسب و کار باید مورد مطالعه و مستندسازی قرار بگیرد.

اهمیت ارزیابی بازار برای شرکت های دانش بنیان و فناور که در اکثر مواقع محصولات فناورانه و نوآور ارائه می نمایند بسیار ضروری می باشد، چرا که شناخت از بازار در مرحله نخست و نوع تبلیغات، بازاریابی و سیستم توزیع جدیدی را در مراحل بعدی متصور است و عدم تمرکز کافی در این حوزه از کسب و کار صدمات جبران ناپذیری را بر کسب و کار فناور وارد می نماید.

براین اساس متخصصان ما نسبت به تخصصی نمودن خدمات ارزیابی بازار محصولات فناور و دانش بنیان تعاملات گسترده ای با حوزه های مختلف علمی و عملیاتی در عرصه تحقیقات بازار نموده است تا در حد امکان این بخش از نیازمندی شرکت های فناور و دانش بنیان در سطح وسیعی مورد بررسی و پوشش یابد.