تبریز ایران

خدمات ارزیابی اقتصادی و فنی   - امکان سنجی اقتصادی

مطالعات امکان سنجی یک پروژه، سناریوی برای تصمیم گیری در اجرا و عدم اجرای طرح و یا بازبینی در نحوه اجرا و یا توسعه طرح می باشد. بر این اساس این سناریو باید گزینه های استاندارد تعریف شده در امکان سنجی طرح را پوشش دهد. یک سناریوی کامل و دقیق از امکان سنجی طرح شامل دو قسمت امکان سنجی مقدماتی و امکان سنجی نهایی طرح می باشد .

بخش های مورد بررسی در امکان سنجی اولیه شامل :

  -  بازنگری و اعلام نظر در مورد مطالعات پیدایش طرح

  -  تعیین و تحلیل گزینه های فنی طرح

  - تحلیل مالی و اقتصادی گزینه های فنی طرح

  - تحلیل مالی گزینه های فنی طرح

  - بررسی ها و ارزیابی آثار و پیامدهای اجتماعی هر یک از گزینه ها

  - ارزیابی فنی اقتصادی و مالی گزینه های مختلف طرح و اولویت بندی آنها

  - تهیه گزارش امکان سنجی مقدماتی طرح

و در گام بعدی مطالعات امکان سنجی نهایی طرح که شامل بخش های زیر می باشد؛

  - تعیین محل طرح

  - مطالعات مهندسی پایه و طراحی اولیه

  - تعیین خط مشی اجرائی طرح

  - تهیه برنامه زمان بندی طرح

  - برآورد هزینه های سرمایه گذاری ارزی و ریالی طرح به تفکیک پروژه ها

  - تهیه و ارائه گزارش مرحله امکان سنجی نهایی .

در حالت کلی پنج گزینه اساسی در بررسی و مطالعات امکان سنجی طرح مستندسازی می شود که شامل :

- مطالعات امکان سنجی فنی - technical

- مطالعات امکان سنجی اقتصادی - economic

- مطالعات امکان سنجی قانونی - legal

- مطالعات امکان سنجی عملیاتی - operational

- مطالعات امکان سنجی زمان بندی - scheduling

بطبع استفاده از مدل ها و تکنیک های اقتصادی و مدیریتی در کنار ابزارهای اقتصادی بر پایه فناوری (نرم افزارهای پیش بینی، نرم افزارهای اقتصادی) در تصمیم گیری اجرای یک پروژه نقشی اساسی ایفا می نماید .

لذا متخصصین مرکز ضمن برخورداری از تجارب چندین ساله، بر حسب نیاز از تکنولوژیهای روز در راستای ارائه خدمات امکان سنجی اقتصادی استفاده می نمایند