تبریز ایران

خدمات ارزیابی اقتصادی و فنی   - رتبه بندی شرکت

رتبه بندی یک نوع معیار صلاحیت گذاری بر اساس استانداردهای تعریف شده است.

رتبه بندی یک نوع معیار صلاحیت گذاری بر اساس استانداردهای تعریف شده است. به عبارتی دیگر، رتبه بندی شرکت های فناور، بررسی میزان توانایی شرکت (بر اساس تعداد پرسنل متخصص و بهره وری نیروی کار، توانایی مالی، بازده دارایی، بازده سهامداران، بازده فروش، مقیاس ارزش افزوده محصول و ارزش فناوری) است که طبق ضوابط و آیین نامه هایی که توسط ارگان های ذیربط مصوب می شود و یا در قالب یک سیستم مقایسه ای نهادینه می شود، انجام گرفته و یکی از بهترین روش های مقایسه ای توانمندی و گزینشی استاندارد می باشد. شما می توانید.