تبریز ایران

خدمات عارضه یابی صنعتی   - شاخص عملکردی

یکی از ابزارهای عارضه‌یابی و تحلیل عملکرد بنگاه اقتصادی، مقایسه است. در این روش، شاخص‌های عملکردی بنگاه را با همان شاخص‌ها از سایر شرکت‌هایی که فعالیت مشابه دارند مقایسه می‌شود. مقایسه شاخص های عملکردی به خوبی می تواند وضعیت رقابتی بنگاه را نمایش دهد و جایگاه آن را در میان سایرین تبیین می کند. همچنین با این کار، فاصله نتایج عملکرد بنگاه با سایرین مشخص می‌شود که برای تنظیم برنامه‌های راهبردی بنگاه بسیار مفید است. این خدمت در برنامه عارضه‌یابی شرکت های بزرگ گنجانده شده است. هر شرکت می‌تواند از بین ۹ گزارش مقایسه‌ای ذیل، دو گزارش را انتخاب کند. تعداد گزارش‌های بیشتر مشمول هزینه ۱ میلیون تومانی می باشد.

آگاهی از ترکیب دارایی ها، بدهی ها و فروش شرکت و مقایسه آن با میانگین و استاندارد صنعت، می تواند معیار مناسبی برای شناخت عملکرد سازمان در استفاده از دارایی ها و سایر موارد باشد. اینکه چقدر از دارایی های یک شرکت را نقدینگی شرکت تشکیل می دهد و چه سهمی از دارایی های شرکت به صورت تجهیزات و ساختمان و هستند، در مقایسه با میانگین و استاندارد صنعت می تواند تا حدود زیادی بیانگر وضعیت سازمان باشد. یا اینکه شرکت چه سهمی از فروش خود را صرف هزینه های تولید می کند و چه سهمی از فروش به سود تبدیل می شود و مقایسه این نسبت‌ها با رقبا و میانگین صنعت به خوبی می تواند گویای عملکرد بنگاه اقتصادی باشد.   گزارش های تحلیل فاصله   با این رویکرد و بر اساس یک استاندارد بین المللی در   تحلیل داده های مالی   شرکت ها، ساختار دارایی، بدهی و فروش را با میانگین صنعت و رقبا مقایسه می کند. شیوه تحلیل بدین ترتیب است که در هر یک از صورتهای مالی یکی از اقلام مهم یا عمده را انتخاب و نسبت سایر اقلام را به آن می سنجند. بطور کلی در ترازنامه معمولا جمع دارایی ها به عنوان مبنا لحاظ می شود و سایر اقلام ترازنامه بر اساس آن سنجیده می شود در سود و زیان نیز معمولا مبنا را سرفصل «فروش» قرار می دهند.

گزارش های تحلیل فاصله   ( Gap Analysis)   مقایسه با رقبای داخلی

سرفصل های گزارش تحلیل فاصله داخلی به شرح زیر است:

۱ ٫ تحلیل فاصله ساختار دارایی

۲ ٫ تحلیل فاصله ساختار بدهی

۳ ٫ تحلیل فاصله ساختار فروش

۴ ٫ تحلیل فاصله ساختار نسبت های مالی

۵ ٫ تحلیل فاصله ساختار ارزش افزوده

۶ ٫ تحلیل فاصله ساختار هزینه های سربار

۷ ٫ تحلیل فاصله ساختار جبران خدمات

۸ ٫ تحلیل فاصله شاخص های مواد

۹ ٫ تحلیل فاصله شاخص های انرژی