تبریز ایران

خدمات عارضه یابی صنعتی   - نظام بهره وری

بهره‌وری معیاری برای ارزیابی عملکرد نظام‌ها و تعیین میزان موفقیت یا ناکامی در رسیدن به اهداف نظام با توجه به مصرف منابع است. اگرچه امروزه مفهوم آن فراتر از یک معیار کمی مطرح شده است، اما از اهمیت اندازه‌گیری کمی بهره‌وری کاسته نشده و به عنوان مهمترین شاخص در ارزیابی عملکرد‌، دارای کاربرد وسیعی است. بهره‌وری شاخصی است کا با استفاده از آن می‌توان پیوند میان مهارت‌ها و انگیزه، منابع انسانی، تکنولوژی، مواد اولیه، سرمایه، مدیریت و شرایط محیطی را تحلیل و بررسی کرد .

افزایش بهره‌وری در سطح ملی موجب بالا رفتن سطح زندگی مردم، کاهش تورم و ایجاد توان رقابت ملی در بازارهای جهانی می شود. افزایش بهره‌وری ملی برایند افزایش بهره‌وری در سازمان‌ها، موسسات و بنگاهای اقتصادی است و سطح آن را می‌توان با عنوان معیاری برای سنجش پیشرفت و توسعه یک کشور در مقایسه با سایر کشورها در نظر گرفت .

در سطح سازمان‌ها و موسسات نیز بهره‌وری را شرط لازم برای پایداری سازمان و محور اصلی رقابت و میزان کیفیت ترکیب مناسب عوامل تولید برای ایجاد ارزش بیشتر می‌دانند. لذا اندازه‌گیری بهره‌وری از دو بعد می‌تواند مورد استفاده واقع شود. نخست نشان دادن روند تغییرات شاخص‌های بهره‌وری طی ادوار زمانی برای یک موسسه، که سازمان‌ها را برای تحلیل علل کاهش یا   افزایش بهره‌وری در زمینه‌های اندازه‌گیری کمک می‌کند و دوم مقایسه بهره‌وری بین سازمان‌ها و موسسات دیگر به منظور یافتن موقعیت نسبی است که می‌تواند برای برنامه‌ریزی‌های آینده در مورد محصول، فرآیند، بازار و   غیره در محیط رقابتی موثر واقع شود .

در فرایند عارضه‌یابی سازمانی، با استفاده از داده‌های مالی بنگاه اقتصادی، عملکرد شرکت در قالب شاخص مهم بهره‌وری بنگاه در روند های ۴ ساله محاسبه شده و مورد تحلیل واقع می شوند .