خدمات عارضه یابی صنعتی   - شاخص مالی و اقتصادی

این مرکز با استفاده از صورت های مالی حسابرسی شده و یادداشت های پیوسته آن، برای هر شرکت ۱۸۰ شاخص مالی اقتصادی عملکردی را اندازه گیری می کند. این شاخص که در ۱۴ دسته تقسیم بندی شده اند، به خوبی می توانند تمامی زوایای مدیریتی و عملکردی یک شرکت را مورد ارزیابی قرار دهند. ویژگی این شاخص های این است که دارای روند ۴ ساله است و مدیران می توانند عملکرد شرکت خود را در طول زمان بررسی کنند. علاوه بر آن، به دلیل اینکه در اقتصاد کشور، تورم تاثیر قابل ملاحظه ای در نمایش شاخص های عملکردی دارد و ممکن است گمراه کننده باشد، لذا تمامی این شاخص یک بار به صورت جاری و یک بار به صورت ثابت (تورم زدایی شده) اندازه گیری شده است. فهرست شاخص ها به این شرح می باشد :

 


شاخص های سرمایه

 

·       بهره وری دارایی ثابت- به روش در آمد

 

·       بهره وری سرمایه

 

·       بهره وری سرمایه- به روش درآمد

 

·       درصد سهم هزینه سرمایه در ارزش افزوده- به روش درآمد

 

·       گردش سرمایه

 

·       نسبت فروش به سرمایه در گردش

 

·       ارزش ستانده بر داراییهای ثابت

 

·       ارزش ستانده بر سرمایه عملیاتی

 

·       بهره وری دارایی ثابت

 

·       تراکم سرمایه

 

·       سرانه کل داراییها

 

·       گردش دارایی های ثابت

 

·       گردش سرمایه عملیاتی

 

·       نسبت ارزش افزوده به داراییهای جاری

 

·       درصد سهم ارزش دارایی های ثابت مشهود به کل دارایی ها

 

·       درصد سهم هزینه سرمایه در ارزش افزوده

 

·       دوره وصول مطالبات

 

·       سرانه کل داراییها

 

·       گردش سرمایه- عملیاتی

 

·       گردش مجموع داراییها

 

·       حقوق صاحبان سهام به کل دارایی ها

 

·       نسبت بدهی به حقوق صاحبان سهام

 

·       بهره وری کل دارایی ها- به روش درآمد

 

·       نسبت ارزش افزوده به داراییهای جاری- به روش درآمد

 

·       درصد سهم دارایی های جاری به کل دارایی ها

 

·       درصد سهم دارایی های نامشهود به کل دارایی ها

 

·       درصد سهم سرمايه گذاري بلند مدت به کل دارایی ها

 

·       درصد سهم تسهيلات مالي دريافتي بلند مدت به کل بدهی ها

 

·       درصد سهم سایر بدهیهای غیر جاری به کل بدهی ها

 

·       درصد سهم ساير دارايي هاي غير جاري به کل دارايي ها

 

·       درصد سهم بدهي هاي جاري به کل بدهي ها

 

  شاخص های سود آوری

 

·       درصد سهم سود در ارزش افزوده- به روش درآمد

 

·       سودآوری

 

·       سود سرانه

 

·       نسبت سود عملیاتی به ارزش کل داده ها

 

·       در صد سود(زیان )

 

·       درصد حاشیه سود خالص

 

·       درصد حاشیه سود عملیاتی

 

·       درصد حاشیه سود ناویژه

 

·       درصد سهم سود خالص به ارزش فروش خالص

 

·       درصد سهم سود در ارزش افزوده

 

·       ارزش افزوده به ارزش ستانده

 

·       ارزش افزوده به ارزش ستانده- به روش درآمد

 

·       برگشت سرمایه

 

·       بازده فروش

 

·       بازده مجموع دارایی ها

 

·       بازده حقوق صاحبان سهام

 

  شاخص های   درصد سهم اجزای سربار

·      

 

·       درصد هزینه های سربار در هزینه کل تولید

·      

 

·       درصد سهم اجاره محل در هزینه های سربار

·      

 

·       درصد سهم استهلاك در هزینه های سربار

·      

 

·       درصد سهم بیمه در هزینه های سربار

·      

 

·       درصد سهم حمل و نقل در هزینه های سربار

·      

 

·       درصد سهم خدمات قراردادي در هزینه های سربار

·      

 

·       درصد سهم دستمزد غيرمستقيم در هزینه های سربار

·      

 

·       درصد سهم ساير هزينه هاي سربار در هزینه های سربار

·      

 

·       درصد سهم ملزومات مصرفي در هزینه های سربار

·      

 

·       درصد سهم مواد غیر مستقیم در هزینه های سربار

·      

 

·       درصد سهم هزینه آب در هزینه های سربار

·      

 

·       درصد سهم هزینه انرژی در هزینه های سربار

 

  شاخص های بهترین مصرف منابع در صنعت مربوطه

 

·       کارایی تعداد شاغلین به فروش

 

·       کارایی مواد مصرف شده به فروش

 

·       کارایی هزینه انرژی به فروش

 

·       کارایی هزینه جبران خدمات به فروش

 

·       کارایی هزینه سربار به فروش

 

·       کارایی هزینه های اداری مالی و فروش به فروش خالص

 

·       کارایی کمک بلاعوض به فروش

 

  شاخص های اولیه مالی

 

·       سود عمالیاتی

 

·       سود(زیان ) پس از کسر مالیات

 

·       سود(زیان ) قبل از کسر مالیات

 

·       ارزش افزوده

 

·       ارزش ستانده

 

·       ارزش فروش خالص

 

·       بدهيهاي جاري

 

·       بدهيهاي غیر جاري

 

·       جمع ساير دارایيهای غیر جاری

 

·       حقوق صاحبان سهام

 

·       دارايي هاي جاري

 

·       دارايي هاي غير جاري

 

·       ساير هزينه های ورودی کل

 

·       مجموعه بدهيها

 

·       مجموعه داراييها

 

·       مصارف واسطه (مواد ، خدمات و كالاي خريداري شده )

 

·       موجودي مواد و كالا

 

·       هزينه كل توليد

 

·       هزینه استهلاك دارایی ثابت

 

·       جبران خدمات کارکنان

 

·       هزینه فرایند

 

·       تعداد شاغلین

 

·       داراييهاي نامشهود

 

·       ارزش افزوده به روش جمع

 

·       ارزش کل داده ها

 

·       سرمایه عملیاتی


 
شاخص های منابع انسانی

 

 

·       بهره وری نیروی کار(رقابت پذیری هزینه نیروی کار)- به روش درآمد

 

·       بهره وری نیروی کار(رقابت پذیری هزینه نیروی کار )

 

·       درصد سهم جبران خدمات در ارزش افزوده- به روش درآمد

 

·       سرانه ارزش افزوده- به روش درآمد

 

·       ارزش ستانده بر جبران خدمات کارکنان

 

·       ارزش ستانده کل برتعداد نیروی کار

 

·       سرانه ارزش افزوده

 

·       نفر ساعت آموزش سرانه

 

·       هزینه آموزش کارکنان

 

·       درصد هزینه نیروی کار در ورودی کل

 

·       هزینه نیروی کار بر تعداد شاغلین

 

·       واحد هزینه نیروی کار

 

·       درصد جبران خدمات کارکنان واحد تولید به هزینه کل تولید

 

·       درصد سهم ذخيره مزاياي پايان خدمت كاركنان به کل بدهی ها

 

·       درصد سهم جبران خدمات در ارزش افزوده

 

·       نسبت تعداد شاغلین به فروش

 

·       نسبت هزینه جبران خدمات به فروش

 

·       فروش سرانه

 

  شاخص های انرژی

 

·       ارزش افزوده به مصرف انرزی- به روش درآمد

 

·       بهره وری انرژی به روش درآمد

 

·       بهره وری انرژی

 

·       ارزش افزوده به مصرف انرژي

 

·       ارزش ستانده به مصرف انرژی

 

·       سرانه مصرف انرژی

 

·       سرانه هزینه انرژی

 

·       درصد هزینه انرژی در ورودی کل

 

·       نسبت هرینه انرژی به فروش

 

·       کارایی هزینه انرژی به فروش

 

·       درصد هزينه انرژي به هزينه كل توليد

 

  شاخص های مواد و فرایند

 

·       بهره وری مواد

 

·       بهره وری مواد- به روش درآمد

 

·       ارزش ستانده بر مواد مستقیم

 

·       گردش مواد خام

 

·       درصد سهم موجودی مواد و کالا در مجموعه داراییها

 

·       درصد هزينه مواد مصرف شده در هزينه كل توليد

 

·       نسبت مواد مصرف شده به فروش

 

·       کارایی فرآیند- به روش درآمد

 

·       کارایی فرآیند

 

  شاخص های نگهداری و تعمیرات

 

·       درصد هزينه تعمير و نگهداري در ورودی کل

 

·       درصد سهم تعمير و نگهداري در هزینه های سربار

 

·       درصد سهم تعمیر و نگهداری در ارزش کل داده ها

 

·       درصد سهم تعمیر و نگهداری در هزینه کل تولید

 

·       نسبت تعمیر و نگهداری به ارزش افزوده

 

·       نسبت تعمیر و نگهداری به ارزش دارايي هاي ثابت مشهود

 

·       نسبت تعمیر و نگهداری به ارزش ستانده

 

·       نسبت تعمیر و نگهداری به ارزش فروش خالص

 

·       نسبت تعمیر و نگهداری به تعداد شاغلین

 

  نسبت های مالی

 

·       نرخ بازده سرمایه گذاری (ROI)

 

·       نسبت سود به سرمایه در گردش

 

·       نسبت سود خالص به کل دارایی ها

 

·       نسبت بدهی

 

·       نسبت جاری

 

·       نسبت دارایی های جاری به قیمت تمام شده

 

·       گردش موجودی انبار

 

·       نسبت داراییهای غیر جاری به بدهیهای غیر جاری

 

·       نسبت سریع یا آنی

 

·       نسبت قیمت تمام شده به موجودی کالا

 

·       نسبت وجوه نقدی

 

·       هزینه های اداری مالی و فروش به فروش خالص

 

·       نسبت ارزش افزوده به ارزش فروش خالص

 

·       نسبت ارزش افزوده به ارزش فروش خالص- به روش درآمد

 

·       ارزش افزوده به هزینه کل تولید- به روش درآمد

 

·       درصد سهم هزینه تسهیلات اعتباری در ارزش افزوده- به روش درآمد

 

·       درصد سهم هزینه تسهیلات اعتباری در ارزش افزوده

 

·       ارزش افزوده به قیمت تمام شده-به روش درآمد

 

·       ارزش افزوده به هزینه کل تولید

 

·       نسبت هزينه سربار به فروش

 

·       نسبت کمک بلاعوض به فروش

 

 

  درصدسهم اجزای ارزش کل داده ها

 

·       ارزش ستانده به ارزش كل داده ها

 

·       درصد استهلاک در ورودی کل

 

·       درصد سایر هزینه ها در ورودی کل

 

·       درصد مواد مصرف شده در ورودي کل


شاخص های مصارف واسطه

 

·       ارزش افزوده بر مصارف واسطه

 

·       ارزش ستانده بر مصارف واسطه

 

·       ارزش افزوده بر مصارف واسطه- به روش درآمد

 

  شاخص های بهره وری کل عوامل

 

·       ارزش افزوده به ارزش كل داده ها- به روش درآمد

 

·       بهره وری کل عوامل به روش کندریک- به روش درآمد

 

·       بهره وری کل عوامل روش کندریک

 

·       بهره وری کل عوامل روش کندریک بدون آلفا و بتا- به روش درآمد

 

·       ارزش افزوده به ارزش كل داده ها

 

·       بهره وری کل عوامل روش کندریک بدون آلفا و بتا

 

  درصدسهم اجزای ارزش فروش خالص

 

·       درصد سهم هزینه فروش به ارزش فروش خالص

 

·       درصد سهم مالیات به ارزش فروش خالص

 

·       درصد سهم هزینه اداری به ارزش فروش خالص

 

·       درصد سهم قیمت تمام شده کالای فروش رفته به ارزش فروش خالص

 

·       درصد سهم سایر هزینه عملیاتی به ارزش فروش خالص

 

·       درصد سهم هزینه مالی به ارزش فروش خالص

 

·       درصد سهم سایر هزینه های غیر عملیاتی به ارزش فروش خالص