تبریز ایران

خدمات عارضه یابی صنعتی   - نظام راهبردی شرکت

هر سازمان مشابه انسان، موجودی پویا و زنده است و پیش‌نیاز انجام هر درمان و بهبود در بدن، انجام آزمایش های کاملی از وضعیت بدن انسان است هرچه دقت این آزمایش‌ها بیشتر و دقیق‌تر باشد بهبود‌ها و فرآیند درمان مؤثرتر خواهد بود. نقطه شروع هر تغییر و بهبودی، درک و شناخت کامل از وضعیت موجود و پیداکردن مشکلات آن است که با عنوان عارضه خوانده می شود. در فرآیند عارضه‌یابی سعی در یافتن معضلات و تنگناهائی داریم که ممکن است بعنوان سدی مانع حرکت سازمان در مسیر رشد باشد.

در واقع با این عمل، سازمان مورد مطالعه و سپس قضاوت قرار می‌گیرد و   ضرورت انجام بررسی دقیق و عمیق‌تر استراتژی نیز تصمیم‌گیری می‌شود.

  فرآیند عارضه‌یابی نظام مدیریت استراتژیک با رویکرد سنجش میزان بلوغ سازمان در چینش راهبردها و کیفیت اطلاعات مورد در تدوین نظام راهبردی و میزان مشارکت مدیران و کارشناسان سازمان‌ها صورت می‌پذیرد. به عبارت دیگر،‌ در این فرآیند با استفاده از ابزارهای   سنجش تخصصی، سعی می نماید، تا اقدامات انجام شده در راستای هدف‌های متعالی و ارزشمند سازمان را اندازه گیری کند و قابلیت تشخیص صحیح و علمی مشکلات و مسائل سازمانی و توانمندی کارشناسی راه حل یابی مسائل فراروی، در درون شرکت و بدنه مدیریت و کارشناسی شرکت متقاضی نهادینه شود و با این کار تصویر درست، جامع و قابل اعتماد از وضعیت موجود نظام مدیریت استراتژیک سازمان و چگونگی تغییر و تحول را فراهم می آورد.

عارضه یابی مناسب چه سازمان هایی است؟

§       تاکنون بدنبال برنامه‌ریزی   استراتژیک نرفته اند .

§       سازمان هایی که در زمینه برنامه ریزی استراتژیک تجربه اندکی دارند .

§       سازمان هایی که سیستم برنامه ریزی استراتژیک دارند و برای اثرگذاری حداکثری نیازمند شناخت مشکلات و فرصت های نظام فعلی خود می باشند .

  خروجی عارضه یابی نظام مدیریت استراتژیک:

–     گزارش سنجش وضعیت موجود از نظر سطح بلوغ نظام مدیریت استراتژیک که بیانگر مسیر طی شده تاکنون می باشد.

–     گزارش نقاط قوت و ضعف عملکرد سازمان

نقطه شروع تغییر و تحول سازمان، درک و شناخت درست وضعیت موجود سازمان می باشد که این امر نیازمند مدلی مناسب برای شناخت است.

عارضه‌یابی نظام استراتژیک شامل بخش های زیر می‌شود:

۱- استراتژی

۲- استراتژی کسب و کار

۳- طرح کسب و کار

۴- اهداف