ارزیابی شرکتهای فناور مستقر در پارک علم و فناوری آذربایجان شرقی