عقد 12 قرارداد بازاریابی محصولات دانش بنیان در سه ماهه چهارم 99

پیشگامان عصر تدبیر در راستای فعالیتهای بازاریابی محصولات دانش بنیان توانست با 12 واحد صنعتی در سه ماهه چهارم 99 عقد قرارداد نماید.

عقد تفاهم نامه تجاری سازی محصولات فناورانه