تبریز ایران

مدیریت فناوری  - آینده نگاری فناوری

آینده نگاری فناوری، یک فرایند برای ترسیم آینده میان مدت تا بلند مدت علم، فناوری، اقتصاد و جامعه با هدف کشف زمینه های پژوهشی و فناوری های استراتژیک نوینی است که اثرات عمیق اقتصادی و رقابتی دارند.

با پتانسیل مذکور، آینده‌نگاری فناوری تنها یک ابزار نخواهد بود، بلکه یک جعبه ی ابزار با اهداف زیر است:

1- اولویت‌گذاری در علم و فناوری: به منظور هدایت تصمیم گیری و سرمایه‌گذاری منطقی بر روی اولویت های نوید دهنده ی تکنولوژی به کار برده می شود.

2- پیوستگی و نیرومند‌سازی سیستم نوآوری: این فرآیند از طریق ایجاد ارتباط، همکاری و شبکه سازی در میان توسعه دهندگان، تولیدکنندگان و کاربران فناوری و کمک به تدوین ساختار، قوانین و زیر ساخت   های بهتر انجام می پذیرد.

3- خلق آگاهی مشترک از آینده ی فناوری   ها، فرصت   ها و استراتژی ‌ها: با بررسی آینده‌ی تکنولوژی ها، بازار کار و استراتژی   های مربوطه از طریق بحث در مورد این تکنولوژی   ها و اثر آنها بر روی جامعه کاربرد دارد.

4- پیش‌بینی فناوری: هدف آن شناخت فناوری‌ هایی است که آینده‌ ای امیدوارکننده دارند. اساس آن رصد گسترده و دائم فناوری می   باشد. پیش ‌بینی فناوری، منظرهای اجتماعی و اقتصادی را نیز در چشم انداز خود دارد. نتیجه ی این فرآیند، جلب توجه سیاست‌گذاران جهت توسعه ی آینده است. این شیوه پیش‌بینی فناوری توسط کمپانی   ها مورد استفاده قرار می گیرد.

پروژه هاي آینده نگاري با اهداف زیر انجام می شوند:

- شناسایی فرصتهاي بالقوه ي ایجاد شده براي اقتصاد و یا جامعه از طریق دانش و فناوريهاي نوین؛

- چگونگی حل و فصل چالش هاي کلیدي جامعه به کمک دانش و تکنولوژيهاي آینده؛

آینده نگاري را می توان فرآیند برنامه ریزي براي آینده مطلوب دانست که با محاسبه الزامات و اقتضائات دنیاي جدید، مسیر توسعه و پیشرفت جوامع را با بهره گیري فرآیند هاي علمی سیاست گذاري هموار می کند. در واقع آینده نگاری تلاش دولت ها و سیاست گذاران برای شناخت بهتر از آینده و تکنولوژی های آینده در جهت تدوین و سیاست گذاری های کلان فناوری کشور می باشد. بنابراین مطالعه و بررسی استراتژی های تدوینی آینده کشور می تواند مسیر حمایتی و تسهیلاتی سازمان های ذیربط در کشور را با درصد بالایی مشخص نماید.