مدیریت فناوری  - تدوین استراتژی و ره نگاشت فناوری

از ابزارهای آینده‌نگاری، ره‌نگاشت فن‌آوری است که مسیر رفتن از وضعیت کنونی به مقصد را ترسیم نموده و سرمایه‌گذاری را با اهداف همراستا می‌ کند.

در ﻓﻀﺎي ﮐﻨﻮﻧﯽ ﮐﺴﺐ وﮐﺎر ﮐﻪ ﭘﯿﭽﯿﺪﮔﯽ، رقابت و ﺗﺤﻮﻻت ﻣﺪاوم از وﯾﮋﮔﯽ ﻫﺎي ﺑﺎرز آن اﺳﺖ، ﺳﺎزﻣﺎن ﻫﺎ ﺑﺪون در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻦ ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﺘﻐﯿﺮ ﻣﺤﯿﻄﯽ و ارائه ﺗﺼﻮﯾﺮي از آﯾﻨﺪه ﻧمی ﺗﻮاﻧﻨﺪ در این ﺑﺎزار رﻗﺎﺑﺘﯽ و ﻣﺘﺤﻮل، ﺑﻪ ﺳﻼﻣﺖ ادامه ﻣﺴﯿﺮ دﻫﻨﺪ.

ره نگاشت ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﯾﮑﯽ از اﺑﺰارﻫﺎي آﯾﻨﺪه ﻧﮕﺎري ﺳﻌﯽ دارد ﺑﺎ در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻦ هم زﻣﺎن اﯾﻦ اﺑﻌﺎد، ﺗﺮﺳﯿﻤﯽ از مسیر و ﻓﻀﺎي ﺣﺮﮐﺘﯽ ﺳﺎزﻣﺎن را در آﯾﻨﺪه ارائه دﻫﺪ. اﯾﻦ ﻓﻀﺎي ﺣﺮﮐﺘﯽ درﺑﺮﮔﯿﺮﻧﺪه اﺑﻌﺎد ﻣﺨﺘﻠﻔﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻓﻨﺎوري، ﻣﺤﺼﻮل، ﺑﺎزار، ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎي   R & D   و ﻣﻨﺎﺑﻊ بوده و ﻣﻬﻢ ﺗﺮﯾﻦ ﻓﻨﺎوري ﻫﺎي ﺗﺄﺛﯿﺮﮔﺬار ﺑﺮ آﯾﻨﺪه ﺳﺎزﻣﺎن را ﻣﺸﺨﺺ نموده و موجب ﻫﺪاﯾﺖ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻫﺪﻓﻤﻨﺪ می ﺷﻮد.