تبریز ایران

مدیریت فناوری  -تدوین نقشه راه فناوری

تدوین نقشه راه فناوری نه با مفهوم مصطلح آن، بلکه بر اساس ظرفیت های زیرساختی، فنی و اقتصادی و همچنین طرح توسعه بصورت زمانبندی شده از خدمات فناوری و دانش بنیان در جهت توسعه و توانمندسازی شرکت های دانش بنیان و فناور ارائه می شود.

در آینده نزدیک پلن کلی در اختیار متقاضیان محترم قرار خواهد گرفت تا مستندات کسب و کار خود را که برای تدوین نقشه راه فناوری نیاز خواهد بود را جهت استفاده از این خدمت آماده سازی نمایند.