تبریز ایران

مدیریت فناوری  -مستند سازی فناوری

اولین گام در مدیریت دانش، مستندسازی دانش جذب شده می باشد؛ که باید ابتدا سازمان دهی و سپس به طور نظام مند در سازمان به اشتراک گذاشته شود.

مستند سازی دانش فنی در پروژه های تحقیقاتی و یا انتقال فناوری، از طرفی به دلیل نو بودن و ناشناخته بودن از طریق ثبت تجارب، آزمون ها و خطاها و دستاوردها، موجب کاهش ریسک ناشی از وابستگی سازمان به افراد و در نتیجه ادامه حیات پروژه گشته و از سوی دیگر، موجب افزایش دانش فنی در سازمان از طریق به اشتراک گذاری و بنابراین ایجاد مزیت رقابتی و در نهایت شکوفایی علمی و اقتصادی سازمان می شود .

این مستندات زمانی مفید خواهند بود که مطابق با یک الگو و به صورت نظام مند تهیه شده باشند .