مدیریت فناوری  -رفع نیازهای فناوری

متخصصان ما از میان فناوری ها و شرکت های فناور و دانش بنیان موجود در کشور، مراکز دانشگاهی و تحقیقاتی داخلی و خارجی، از طریق ارائه مشاوره و یا انتقال فناوری از منابع داخلی مذکور و یا منابع خارجی در دسترس، به رفع نیازهای فناورانه صنایع می پردازند .