تبریز ایران

خدمات   -ارزیابی اقتصادی و فنی 

در تدوین استراتژی