تبریز ایران

خدمات   - مدیریت فناوری 

در تدوین استراتژی