درباره ما   - مدیران

1395
دکتر عاطفه اصیل 

دکتری مدیریت صنعتی 

مدیر عامل

1395

دکتر حسن اصیل 

دکتری سیستمهای اطلاعاتی

رئیس هیئت مدیره