تبریز ایران

خدمات برگزاری رویدادها  - سمینار و همایش

برگزاری همایش های متفاوت در سطوح داخلی، منطقه ای، استانی، کشوری و بین المللی پتانسیل لازم برای ارتقاء شرکت های فناور و دانش بنیان و مدیران مراکز علمی و تحقیقاتی را از وضع موجود به سمت مطلوب را فراهم می نماید که درون مایه اصلی آن تغییر است. همایش های مختلف فرصت مناسبی برای استفاده از آراء و عقاید نخبگان، صاحبنظران و همه ذی نفعان است.

این مرکز با سابقه ای طولانی در زمینه فناوری و قوانین و مقررات محیطی آن در برگزاری همایش های تخصصی فناوری و همچنین برگزاری نمایشگاه های توانمند تجارب و سوابق ارزشمندی را در کارنامه خود داشته و استفاده از این تجربیات در جهت برگزاری همایش ها و نمایشگاه های مدرن در حوزه فناوری می تواند یکی از گامی موثر در توسعه و تولید دانش و فناوری در کشور باشد.