تبریز ایران

خدمات تجاری سازی  - تدوین طرح بازاریابی

هر کسب و کار موفقی باید یک طرح کسب و کار برای خود داشته باشد. این طرح برای هر بخش از شرکت مشخص می کند که منابع، تعامل در فرایند تولید و حتی پاسخگویی به مشتریان به چه ترتیبی باید انجام بپذیرد. همچنین یک طرح کسب و کار منطقی و اصولی باید شامل یک طرح بازاریابی استراتژیک هم باشد .

طرح بازاریابی شامل مفاهیمی از قبیل بازارهای هدف بر اساس ویژگی های جمعیتی و جغرافیایی و همچنین تقسیم بندی بازارها می شود .

- جایگاه یابی شرکت

- اهداف و استراتژی ها

- فرصت های بازار

- بازار هدف تعیین و تعریف شده

- بودجه بازاریابی

مزایای حاصل از برنامه ریزی بازاریابی استراتژیک

- اهداف شرکا را همراستا می سازد

- برنامه ریزی و تصمیم گیری صحیح مدیریتی

- عملکرد بهینه کارکنان نسبت به اهداف

- ایجاد رابطه دوطرفه بین تولید کننده و مشتری

- ایجاد تغییر در شرکت با هزینه و زمان کم بر حسب نیازمندی های مشتریان

این مرکز تجاری با داشتن روابط و همکاری های تنگاتنگ با شبکه های مشاورین بازار در کشور، برنامه بازاریابی را بر اساس ظرفیت های شرکت ها و نوع تبلیغات در بازار تخصصی و عمومی و همچنین شناسایی شبکه های توزیع و پخش، ترسیم می نماید .