درباره ما   - در یک نگاه

 شرکت پیشگامان علم و فناوریهای عصر تدبیر  یکی از شرکتهای هلدینگ آموزش ، پژوهش و فناوری سرمایه گذاری فاتحان عصر تدبیر می باشد که در سال 1395 به شماره ثبت 42407 و شناسه ملی 14005820205 در شهر تبریز به ثبت رسیده است .  ماموریت این شرکت ارائه خدمات مدیریت فناوری ، خدمات تجاری سازی ، خدمات مشاوره و خدمات مالکیت فکری می باشد.

نبود افراد تخصصی در این حوزه در کشور و جدید بودن مباحث مرتبط با فناوری، از همان ابتدا مدیران شرکت را بر آن داشته تا با آموزش و به کارگیری نیروهای متخصص داخلی و خارجی خلاء موجود را پوشش داده و بتوانند نقش موثری را در این حوزه ایفا نمایند.این شرکت ارتباط تنگاتنگی را از یک سو با شرکت شهرک های صنعتی استان به عنوان هد صنعت استان و از سوی دیگر ارتباط بسیار نزدیکی را با دانشگاه ها ، پارک های علم و فناوری ،مراکز رشد و مراکز پژوهشی ایجاد نموده است تا بتواند نسبت به رفع نیازهای فناورانه در کشور اقدام نماید.