عقد 12 قرارداد بازاریابی محصولات دانش بنیان در سه ماهه چهارم 99

پیشگامان عصر تدبیر در راستای فعالیتهای بازاریابی محصولات دانش بنیان توانست با 12 واحد صنعتی در سه ماهه چهارم 99 عقد قرارداد نماید.

بازدید مدیر عامل شرکت سرمایه گذاری فاتحان عصر تدبیر از مرکز رشد دانشگاه تبریز