خدمات حقوقی و مالکیت فکری    - حقوق شرکتها

شرکت ها علی رغم موارد مندرج در اساسنامه باید از قوانین جاری نیز تبعیت کنند. برخی از این قوانین از چنان اهمیتی برخوردارند که حتی درج موارد مخالف با آن ها در اساسنامه شرکت ها، باعث عدم اعتبار آن ها می باشد. از طرفی نیز برحسب نوع شرکت مانند اینکه با مسئولیت محدود، سهامی، تعاونی یا تضامنی و ... باشد، قواعد و مقررات خاصی در نحوه تغییر، انحلال، مسئولیت شرکا و موسسین و مدیران، اعتبار قرارداد ها و اسناد تجاری صادره از آن ها و ...   برحسب نوع شرکت ها و افراد مسئول متفاوت می باشد. لذا کارشناسان و وکلای فعال در حوزه شرکت ها باید به این موارد نه تنها آگاهی داشته باشند، بلکه مسلط به قواعد و مقررات این حوزه باشند .